UMÓW WIZYTĘ

Regulamin

  Regulamin organizacyjny

  ROZDZIAŁ 1

  Postanowienia ogólne

  § 1

  1. Hanna Jasińska, prowadząca  działalność gospodarczą pod firmą HCENTRUM HANNA JASIŃSKA z siedzibą w Gdańsku (80-239) przy ul. Leona Miszewskiego 12/13, NIP 5851132810 jest podmiotem wykonującym działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

  2.     Podmiot leczniczy działa pod firmą: HCENTRUM HANNA JASIŃSKA.

  3.     Regulamin określa:

  a)     firmę podmiotu wykonującego działalność leczniczą;

  b)    cele i zadania;

  c)     rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  d)    miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych;

  e)     przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

  f)     organizację i zadania poszczególnych jednostek zakładu leczniczego;

  g)    warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

  h)    wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;

  i)      organizację procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

  j)      wysokość opłat za świadczenia zdrowotne,

  k)    sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi.

  ROZDZIAŁ 2

  Cel działania i zadania

  § 2

  Celem działalności jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, a także promocja zdrowia, prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii.

  § 3

  Podstawowym zadaniem jest sprawowanie opieki zdrowotnej w dziedzinie stomatologii w zakresie podstawowym. Do zadań należy:

  1)  zapewnienie pacjentom kompleksowej diagnostyki oraz ciągłości leczenia ze szczególnym uwzględnieniem chorób jamy ustnej;

  2)  udzielanie świadczeń stomatologicznych i konsultacyjnych;

  3)  udział w działaniach z zakresu promocji zdrowia jamy ustnej;

  4)  wykonywanie innych zadań podmiotu leczniczego wynikających z odrębnych przepisów.

  ROZDZIAŁ 3

  Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres i miejsce udzielanych świadczeń zdrowotnych

  § 4

  1.          Prowadzimy działalność leczniczą i udzielamy świadczeń zdrowotnych w zakresie:

  a)   chirurgii stomatologicznej,

  b)  ortodoncji,

  c)   periodontologii

  d)  protetyki stomatologicznej,

  e)   stomatologii dziecięcej,

  f)   stomatologii zachowawczej z endodoncją,

  g)  radiologii i diagnostyki stomatologicznej.

  2.          Realizujemy cele i zadania, o których mowa w § 2 i 3, zapewniamy pacjentom opiekę stomatologiczną realizowaną zgodnie ze sztuką medyczną i na właściwym poziomie. Zapewniamy w swoim zakresie diagnostykę i ciągłość leczenia:

  a)   pacjentom indywidualnym w ramach świadczeń odpłatnych na podstawie cennika;

  b)  pacjentom korzystającym ze świadczeń zdrowotnych na warunkach określonych w odrębnych umowach.

        3.   Rodzaj działalności leczniczej: ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

  § 5

  1.          Usługi są świadczone przez osoby posiadające przewidziane prawem uprawnienia i kwalifikacje zawodowe przy zachowaniu wszelkich wymagań świadczenia usług określonych przepisami prawa i zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej.

  2.          Wdrażamy standardy postępowania i procedury medyczne w celu zapewnienia właściwego poziomu i jakości świadczonych usług zdrowotnych.

  § 6

  Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych jest: ul. ks. Leona Miszewskiego 12/13, 80-239 Gdańsk.

  ROZDZIAŁ 4

  Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

  § 7

  Świadczenia zdrowotne są udzielane odpłatnie.

  § 8

  1.          Rejestracja przyjmuje pacjentów i umawia terminy wizyt.

  2.          Niezbędnych informacji w zakresie dostępu do świadczeń zdrowotnych udzielają pracownicy rejestracji.

  3.          Ustalenia terminu wizyty pacjent może dokonać telefonicznie, osobiście w rejestracji bądź za pośrednictwem osoby trzeciej.

  4.          Wszystkie skargi i wnioski składane są w rejestracji i przekazywane osobie prowadzącej zakład leczniczy, która je załatwia.

  § 9

  1.          Pacjent zamierzający skorzystać z usług stomatologicznych jest umawiany na wizytę.

  2.          Liczba przyjęć w danym dniu pacjentów jest zmienna i zależy od harmonogramu pracy lekarzy.

  3.          Pacjentowi zgłaszającemu się z bólem świadczenia zdrowotne udzielane są w razie możliwości w dniu zgłoszenia. Ocena zakresu udzielanego świadczenia należy do lekarza przyjmującego. Pacjent taki jest przyjmowany pomiędzy wizytami innych pacjentów, w sposób jak najmniej zakłócający udzielanie świadczeń planowanych.

  § 10

  Pacjentom zgłaszającym się do przychodni po raz pierwszy zakładana jest indywidualna dokumentacja medyczna w wersji elektronicznej lub papierowej (karta pacjenta).

  ROZDZIAŁ 5

  Struktura organizacyjna, organizacja i zadania jednostki organizacyjnej zakładu leczniczego

  § 11

  1. Podmiot leczniczy prowadzi działalność leczniczą w zakładzie leczniczym funkcjonującym pod nazwą Hcentrum Jasińscy.

  2. W zakładzie leczniczym jest wyodrębniona tylko jedna jednostka organizacyjna, w ramach której wyodrębniono jedną komórkę organizacyjną; zadania jednostki organizacyjnej są następujące:

  1)  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii w trybie usług świadczonych odpłatnie, w pełnym zakresie określonym w cenniku opłat za świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych;

  2)  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii pacjentom korzystającym ze świadczeń wynikających z odrębnych umów;

  3)  udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii w formie usług diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych;

  4)  prowadzenie indywidualnej dokumentacji pacjenta w formie papierowej i/lub elektronicznej;

  5)  wystawianie skierowań do placówek zewnętrznych;

  6)  przechowywanie i udostępnianie indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów.

  3. W ramach jednostki organizacyjnej wyodrębniono następujące komórki organizacyjne:

  1)  poradnię stomatologiczną – udzielającą świadczeń zdrowotnych w zakresie: chirurgii stomatologicznej, ortodoncji, periodontologii, protetyki stomatologicznej, stomatologii dziecięcej, stomatologii zachowawczej z endodoncją, radiologii i diagnostyki obrazowej;

  2)  pracownię RTG stomatologicznego – udzielającą świadczeń zdrowotnych w zakresie: radiologii i diagnostyki obrazowej.

  ROZDZIAŁ 6

  Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą

  § 12

  W procesie udzielania świadczeń zdrowotnych możemy współdziałać z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w rozumieniu ustawy w zakresie zapewnienia prawidłowej i kompleksowej diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.

  ROZDZIAŁ 7

  Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej

  § 13

  2.          Udostępnienie dokumentacji medycznej po raz pierwszy jest bezpłatne.

  3.          Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej kolejny raz za:

  1) jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – wynosi 14 zł,

  2) jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – wynosi 0,49 zł,

  3) udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych –  wynosi 2,80 zł.

  4.          Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia podatek od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów usługa jest opodatkowana tym podatkiem.

  ROZDZIAŁ 8

  Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat

  § 14

  1.     W związku z tym, że nie mamy podpisanej umowy z NFZ, wszelkie świadczenia są odpłatne.

  1. Świadczenia udzielane będą w miarę możliwości w dniu zgłoszenia lub w innym terminie uzgodnionym z pacjentem, według ustalanej kolejności w dniach i godzinach ich udzielania.

  ROZDZIAŁ 9

  Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne

  § 15

     1. Wysokość opłat za udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakładzie leczniczym została uregulowana w cenniku stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

  2. W celu potwierdzenia rezerwacji wizyty stomatologicznej lub sesji fizjoterapeutycznej, pacjent zobowiązany jest uiścić opłatę rezerwacyjną.

  3. Wysokość opłaty rezerwacyjnej uzależniona jest od czasu rezerwacji gabinetu.

  4. Opłata rezerwacyjna odliczana jest od ostatniej wizyty kończącej leczenie.

  5. Szczegóły dotyczące zaliczek znajdują się w dokumencie „Informacje dla Pacjenta”, który jest wydawany po pierwszej wizycie.

  ROZDZIAŁ 10

  Sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi

  § 16

              Wyodrębnioną w ramach zakładu leczniczego jednostką organizacyjną oraz komórkami organizacyjnymi kierują osoby będące kierownikami zakładu leczniczego, tj. Hanna Jasińska. 

  ROZDZIAŁ 11

  Wejście w życie

  § 17

              Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5.04.2024 r.